1

PRAWO KARNE- STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU ALBO STAN NIETRZEŹWOŚCI

 

    Opierając się na aktualnych przepisach prawa dla Klientów najważniejsza jest kwestia czy mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu czy też ze stanem nietrzeźwości. W takiej sytuacji wszystko zależy tylko i wyłącznie od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu.

 

    Art. 87 Kodeksu Wykroczeń stanowi:” Stanem po użyciu alkoholu jest stan gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.”

 

    Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

 

    Niestety w przypadku prowadzenia postępowania z art. 178 a Kodeksu Karnego oprócz grożącej kary grzywny, grozi również orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 3-letni ( w przypadku wysokiego stężenia okres ten może zostać wydłużony).

 

    Dlatego też dość istotna jest  natychmiastowa reakcja na działania organów ścigania i podjęcie odpowiednich działań zmierzających ku złagodzeniu grożącej kary.

 

 

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA – JEDNA Z MOŻLIWOŚCI ZŁAGODZENIA KARY

 

    Dla osób które zostały zatrzymane są jazdę pod wpływem alkoholu najważniejszą kwestią jest zapewne uzyskanie jak najkrótszego okresu zatrzymania prawa jazdy. Jedną z takich możliwości jest zakończenie postępowania wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie. Często zdarza się, że organ prokuratorski proponuje dobrowolne poddanie się karze- jednakże w tych przypadkach nie zawsze warunki zaproponowane przez organ są w pełnie korzystne dla kierowcy. Doświadczenie niejednokrotnie pokazało, że wydawane wyroki przez Sąd były korzystniejsze niż warunku zaproponowane przez organy ścigania.

 

    Ostatnia sprawa jaka została zakończona przez Kancelarię zakończyła się sukcesem dla klienta: albowiem początkowo proponowano mu 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, jednakże po działaniach obrońcy udało się uzyskać wyrok warunkowo umarzający z rocznym zakazem prowadzenia pojazdów.

 

    Warunkowe umorzenie jest korzystne nie tylko ze względu na możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów ale w takim przypadku nie dochodzi również do skazania.  Dopiero przedstawienie sytuacji osobistej, życiowej, rodzinnej osoby zatrzymanej może pozwolić na złagodzenie grożącej kary a tym samym skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.

 

    Nie wymaga podkreślenia, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie- to pozwoli na ocenę czy w danym przypadku jest możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania.

Kontakt